top of page

Legislativa

 • Zákon 350/2011 Sb., (o chemických látkách a chemických přípravcích)

 • Zákon 221/2004 Sb., (seznam nebezpečných chemických látek, jejichž uvádění na trh je zakázáno)

 • Vyhláška 381/2001 Sb., která stanovuje katalog odpadů

 • Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

 • Vyhláška 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

 • Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

 • Vyhláška 89/2001 Sb.,

 • Vyhláška 394/2006 Sb.,

 • Vyhláška 432/2003 Sb.,

 • Vyhláška 6/2002 Sb.,

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

 • Směrnice EP a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci.

 • Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem, ve znění směrnice 91/692/EHS a nařízení č. 807/2003.

 • Směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech, ve znění směrnic 94/31/ES a 2008/98/ES a nařízení č. 166/2006.

 • Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)

 • Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

 • Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

bottom of page